Skip to content
Komunikaty

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Nazwa i dane kontaktowe administratora

W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego www.domax.pl jest:

Domax S.A.. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem

Adres: Rynek Piłsudskiego 79, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

zwana w dalszej części “Spółką” lub „Administratorem”.

 1. Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności przedstawia w jaki sposób Spółka gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników poprzez serwis www.domax.pl(dalej jako„Serwis”).

 2. Polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. W każdym wypadku wprowadzenia takich zmian, na tej stronie opublikowana zostanie nowa wersja polityki prywatności.

 3. Kontakt ze Spółką w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników za pośrednictwem Serwisu jest możliwy:

 • w formie pisemnej na adres: Domax S.A., Rynek Piłsudskiego 79, 18-200 Wysokie Mazowieckie;

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych:

 • dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do udostępniania funkcjonującej witryny internetowej oraz naszych treści i usług,

 • przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników za pośrednictwem Serwisu odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika,

 • wyjątek stanowią przypadki, w których przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych użytkowników opiera się na innej przesłance niż zgoda użytkownika.

 1. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z RODO;

 • jeżeli od podmiotu danych uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a)„RODO”;

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do zawarcia lub realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

 • jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • jeśli istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;

 • jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie przeważają nad tymi pierwszymi, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Usuwanie danych i okres przechowywania

 • dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte niezwłocznie po tym, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania;

 • ponadto, nawet po zrealizowaniu celu, dla którego dane pierwotnie pozyskano, mogą być one dalej przechowywane, jeśli zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, któremu podlega Administrator, ma on obowiązek dalej przechowywać te dane przez określony tymi przepisami okres;

 • do usunięcia danych dojdzie również po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach;

 1. Ochrona prywatności

  1. Spółka w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników.

  2. Spółka umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednakże w przypadku kontaktu, np. poprzez udostępniony formularz, wymagane jest podanie danych osobowych.

  1. W niektórych przypadkach, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim (odbiorcom danych), jeżeli okaże się to konieczne do realizacji celu przetwarzania,dla którego dane pozyskano. Niemniej jednak, w takich sytuacjach, Administrator zobowiązany jest zapewnić, aby przekazanie danych było proporcjonalne i uzasadnione realizowanym celem przetwarzania.

  1. Jeżeli z uwagi na cel przetwarzania, konieczne będzie przekazanie danych użytkownika do państwa trzeciego, Administrator dołoży wszelkiej staranności, aby przekazanie to spełniało wymogi RODO w zakresie zapewnienia należytego stopnia ochrony danych osób fizycznych.

  2. Administrator, w stosownych przypadkach, może również przekazać dane osobowe użytkowników podmiotom publicznym, jeżeli na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, będzie on zobowiązany do ich ujawnienia na żądanie tych podmiotów. Niezależnie jednak od tego, Administrator dołoży należytej staranności w celu zweryfikowania zasadności żądania oraz zakresu danych, które Administrator zobowiązany będzie ujawnić.

 1. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdej wizyty na naszej witrynie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika. Gromadzone są następujące dane:

 1. informacje o typie i wersji używanej przeglądarki

 2. system operacyjny użytkownika

 3. dostawca usług internetowych użytkownika

 4. adres IP użytkownika

 5. data i czas wizyty

 6. witryny, które przekierowują system użytkownika na naszą stronę internetową

 7. witryny, otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej witryny internetowej Dane będą również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Prawna podstawa przetwarzania danych

Prawną podstawę tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu dostarczenia witryny internetowej do komputera użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji witryny internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście analiza danych do celów marketingowych nie ma miejsca.

Gromadzenie danych potrzebnych do udostępniania witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. Powyższe cele przetwarzania stanowią zatem nasz uzasadniony interes legalizujący przetwarzanie danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania witryny internetowej będzie to mieć miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku zapisania danych w plikach dziennika będzie to mieć miejsce najpóźniej po 180 dniach.

 1. Stosowanie ciasteczek

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z ciasteczek. Ciasteczka to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, ciasteczko może zostać zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej.

Używamy ciasteczek, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają informacji umożliwiających rozpoznanie przeglądarki użytkownika również po zmianie witryny. W ciasteczkach są zapisywane i przekazywane następujące dane: (1) zachowanie wyszukiwania. Na naszej stronie internetowej stosujemy również ciasteczka, które umożliwiają analizę zachowań internautów. W ten sposób można przesyłać następujące dane: (2) wyszukiwane słowa, (3) częstotliwość wizyt na stronie, (4) korzystanie z funkcji witryny internetowej. Zgromadzone w ten sposób dane użytkownika są poddawane pseudonimizacji za pomocą odpowiednich środków technicznych. Dlatego też przyporządkowanie danych do użytkownika odwiedzającego stronę nie jest możliwe. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Podczas wizyty na naszej witrynie internetowej banner informacyjny poinformuje użytkownika o stosowaniu ciasteczek do celów analizy, pojawi się również odnośnik do niniejszej polityki prywatności. Pojawi się również informacja o tym, jak można zapobiec zapisywaniu ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

Po otwarciu naszej witryny internetowej użytkownik zostanie poinformowany o stosowaniu ciasteczek do celów analizy. W związku z tym, pojawi się również odnośnik do niniejszej polityki prywatności.

  1. Prawna podstawa przetwarzania danych.

Prawną podstawę przetwarzania danych z zastosowaniem ciasteczek wymaganych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody na zapisywanie ciasteczek w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym w formie zastosowanych ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem ciasteczek co celów analizy stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  1. Cel przetwarzania danych.

Stosowanie ciasteczek niezbędnych z technicznego punktu widzenia ma za zadanie ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryny. Jednak bez ciasteczek nie będzie możliwości dostarczenia niektórych usług dostępnych za pomocą naszej strony. W tym celu niezbędna jest funkcja ponownej identyfikacji przeglądarki również po zmianie strony.

Ciasteczka są niezbędne dla następujących aplikacji:(1) zapamiętywanie wyszukiwanych pojęć. Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne ciasteczka nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Ciasteczka służące do analiz są wykorzystywane w celu usprawnienia funkcjonowania naszej witryny oraz ulepszenia jej zawartości. Ciasteczka stosowane do analiz dostarczają informacji o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z witryny, zapewniając stałą optymalizację naszej oferty.

  1. Okres przechowywania ciasteczek, możliwość cofnięcia zgody na zapisywanie ciasteczek. Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym użytkownik posiada pełną kontrolę nad korzystaniem z ciasteczek. Zgodę użytkownika na zapisywanie ciasteczek w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym można w każdej chwili cofnąć, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Już zapisane ciasteczka można w każdej chwili usunąć. Może to również nastąpić automatycznie, po upływie odpowiedniego okresu, określonego jako czas „żywotności” danego ciasteczka. W przypadku dezaktywowania ciasteczek naszej strony internetowej funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu. Aby wyłączyć transmisję ciasteczek typu flash, nie należy zmieniać ustawień przeglądarki, lecz ustawienia programu Flash Player.

 1. Korzystanie z danych adresowych Spółki, dostępnych na stornie domax.pl

 1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe osób korzystających z danych adresowych Spółki, zebrane przez Administratora w związku z otrzymaniem korespondencji od osoby, której dane dotyczą, przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji z podmiotem danych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych korespondentów będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 1. Informacja o odbiorcach danych

Odbiorcami danych osobowych korespondentów będą podmioty współpracujące gospodarczo z Administratorem, którym ujawnienie danych osobowych korespondentów będzie konieczne do realizacji celu przetwarzania. W szczególności, będą to podmioty świadczące na rzecz administratora usługi pocztowe. Dane osobowe korespondentów mogą zostać również ujawnione innym podmiotom, w tym podmiotom publicznym, jeżeli na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego prawa, Administrator będzie zobowiązany ujawnić tym podmiotom pozyskane dane osobowe.

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe korespondentów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Przy czym za realizację celu przetwarzania, należy rozumieć zakończenie korespondencji prowadzonej z podmiotem danych. Korespondencję uważa się za zakończoną, jeżeli na podstawie zaistniałego stanu faktycznego można wywnioskować, że okoliczności, co do których korespondencja była prowadzona, zostały ostatecznie wyjaśnione.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdy, kto podał Spółce swoje dane osobowe ma prawo do żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji:

 • o celach przetwarzania danych,

 • o kategoriach przetwarzanych danych,

 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Spółka ujawniła lub którym ma zamiar ujawnić dane,

 • o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji,

 • o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;

 1. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 2. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Spółka ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

 • cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach,gdy:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę,

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,

 • Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;

 1. wniesienia sprzeciwu:

 • wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Spółce do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody- w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,

 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego;

 • wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tym celu;

 1. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Spółce oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli:

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

 1. Prawa, o których mowa w pkt. 1 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:

 • w formie pisemnej na adres: Domax S.A., Rynek Piłsudskiego 79, 18-200 Wysokie Mazowieckie;

 1. Korzystając ze swoich praw pamiętaj, że realizacja Twojego żądania może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 2. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania Spółka udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 3. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu.